Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Životní situace

Podrobné informace a návody k řešení najdete v jednotlivých kategoriích


Evidence vozidel a řidičských průkazů

se nachází na Městském úřadě

Pohořelice

odbor dopravy.


Nenašli jste co potřebujete? Další informace naleznete na portálu

gov.cz


Doplňující informace k výše uvedeným životním situacím
:

Občanské průkazy

Vydávání osvědčení o státním občanství k 1. OP
Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky.


Vydání občanského průkazu
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky,  který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.
Žádost o vydání občanského průkazu podává se při vydání OP z důvodu – přestěhování, změny stavu, ztráty nebo odcizení, skončení platnosti OP apod.


Potvrzení o OP se vydává při:
ztrátě, odcizení, poškození, skončení platnosti občanského průkazu.
při odevzdání občanského průkazu z důvodu pozbytí státního občanství ČR, ukončení
trvalého pobytu na území ČR, po zemřelém držiteli, nález cizího OP

Formulář žádosti o vydání nového občanského průkazu si můžete vyzvednout na matrice.


Hlášení trvalého pobytu
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným.

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan vyplněním a podáním Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu v místě kam se občan nově přihlašuje.

Při přestěhování je občanovi vydáno Potvrzení o změně místa trvalého pobytu a současně je ustřižen roh OP.Poskytnutí osobních údajů
Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.
Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ohlašovna v místě trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.
Formulář Žádosti o poskytnutí informací z informačního systému (IS) si můžete vyzvednout na matrice.

Formulář Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je možno vyzvednou na matrice.


Cestovní doklady (pasy)
Dnem 1. dubna 2009 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), podle které se budou vydávají
nové pasy s biometrickými údaj
i, ve kterých přibyl další biometrický prvek a to
otisk dvou prstů
, doposud to byla jen digitální fotografie. Otisky prstů jako povinnou součást pasů schválila Evropská unie v prosinci 2004. Cílem je účinnější ochrana proti padělání pasů.

Otisky prstů se budou snímají občanům starším šesti let. Platnost dokladů je stejná jako doposud tzn. občané starší 15-ti let obdrží pas s platností na 10 let a u občanů mladších 15-ti let je platnost pasu 5 let. Občanům mladším 6-ti let se vydává cestovní pas jen s jedním biometrickým prvkem a tím je digitální fotografie.

Ceny pasů zůstávají ve stejné výši tj.: 600,- a 100,- Kč.
Nadále však platí, že děti mladší deseti let nemusí mít vlastní cestovní pas. Záleží na rodičích, jestli si dítě zapíší do svého pasu, nebo jim nechají udělat samostatný pas.

Výměna platných cestovních dokladů
nespěchá a není nutné „staré“ cestovní doklady měnit dříve, než skončí jejich platnost uvedená v konkrétním pasu. Do původně vyznačené doby platí nejen pasy vydané od září 2006 (tedy s digitální fotografií), ale také starší cestovní doklady.
Jedinou výjimkou jsou zatím Spojené státy americké
– k jejich návštěvě potřebujete   E-pas s alespoň jedním biometrickým údajem, tedy novější typ vydávaný od září 2006.
A pokud ještě máte pas bez strojově čitelných údajů, tedy zelený s lepenou fotografií, nedostanete se na něj vedle USA ani do Kanady.

Občané, kteří cestovní doklad potřebují co nejdříve, mohou i nadále žádat o takzvaný
„blesk“ pas
. Ten úřady vydávají jen na půl roku a neobsahuje ani strojově čitelná data, natož biometrické údaje. „Neplatí tedy pro USA a Kanadu. Navíc s nimi lidé mohou mít problémy i v dalších státech, které vyžadují dobu platnosti minimálně půl  roku od vstupu do příslušné země“.

Zatímco pasy se strojově čitelnými údaji, vydávané od července 2000, mají bordový obal, blesk pasy zůstávají zelené. Dodejme, že „bleskově“ znamená vydání do patnácti dnů (oproti třiceti dnům u běžných pasů) a zaplatíte přitom 1500,- Kč namísto šesti set. Navíc potřebujete dvě vlastní (klasické) fotografie, zatímco u E-pasů si už digitální zobrazení obličeje provedou úředníci přímo na příslušném úřadě dle vašeho trvalého bydliště.


Vydávání osvědčení o státním občanství ČR
Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky.

Formulář žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR si můžete stáhnout zde, nebo si ho můžete vyzvednout na matrice OÚ Vranovice.


Uzavření sňatku
Potvrzení o změně rodinného stavu se vydává k OP po uzavření sňatku, nebo po ovdovění, současně s vydáním potvrzení je ustřižen roh OP.

Formulář dotazníku k uzavření manželství si můžete vyzvednout na matrice OÚ Vranovice.


Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů vyplňuje se pokud si občan žádá o výpis z rejstříku trestů ke své osobě např. pro výběrová řízení a pod. Výpis z rejstříku trestů je zasílán Ministerstvem spravedlnosti žadateli na adresu jež uvede v žádosti ( např. trvalý pobyt).

Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů si můžete vyzvednout na matrice OÚ Vranovice.

Výpis z rejstříku trestů můžete získat na matrice OÚ Vranovice na počkání – viz.

Czech point

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení Název životní situace Změna jména a příjmení Základní popis Změna jména a příjmení Oprávněn jednat Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů) Podmínky a postup řešení Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého […]

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte Název životní situace Vystavení rodného listu narozeného dítěte Základní popis Vystavení rodného listu narozeného dítěte Oprávněn jednat Rodiče dítěte Podmínky a postup řešení Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení […]

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Název životní situace Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení […]

Uzavření manželství

Uzavření manželství Název životní situace Uzavření manželství Základní popis Uzavření manželství Oprávněn jednat Snoubenci Podmínky a postup řešení Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří obřadní místnost nebo kostel státem uznané církve. Zahájení řešení Osobní […]

Úmrtí občana

Úmrtí občana Název životní situace Úmrtí občana Základní popis Úmrtní list Oprávněn jednat Oprávněné osoby dle § 8,odst. 8 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: – manžel – rodiče – děti – prarodiče – vnuci -sourozenci. Dále dle § 25,písm.d, zák. 301/2000 Sb. […]

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií Název životní situace Ověřování pravosti podpisů a kopií Základní popis Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou Oprávněn jednat V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podmínky a postup řešení Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice). […]

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Název životní situace Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Základní popis Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje […]

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu Název životní situace Hlášení trvalého pobytu Základní popis Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální […]

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Název životní situace Vydání občanského průkazu Základní popis Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. […]

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP Název životní situace Osvědčení o státním občanství k 1. OP Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení […]

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů Název životní situace Vydání cestovních dokladů Základní popis Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu. Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se […]