Vyhledávání   
Zasílání novinek
 • Doporučujeme použít RSS kanály.
 • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Místní poplatky

Obec Vranovice vybírá podle obecně závazných vyhlášek následující místní poplatky:

 • za psy
 • ze vstupného
 • za užívání veřejného prostranství
 • za provozovaný výherní hrací přístroj
 • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • za stočné – není dáno vyhláškou, cenu stanovuje rada obce

Poplatky za vodné platí obyvatelé obce přímo společnosti VAK

 


 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Výše platby za rok činí 450,- Kč  na osobu a kalendářní rok. V případě třídění odpadu podle schválené obecní vyhlášky se sazba snižuje v závislosti na množství tříděného odpadu.

Povinnost platit se vztahuje na každou osobu s trvalým pobytem v obci i na majitele neobydlené nemovitosti.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Možnosti úhrady poplatku:

 • hotově na podatelně obecního úřadu
 • příkazem k úhradě na účet  Sberbank č. ú. 4200136517/6800, var. symb. je číslo popisné domu

Místní poplatek za stočné

Obec Vranovice provozuje vlastní čistírnu odpadních vod, proto její občané platí Vodovodům a kanalizacím (VaK), a.s., Břeclav, pouze za spotřebu pitné vody. Stočné platí občané obecnímu úřadu paušální částkou (ta byla stanovena na základě zákonem stanovené spotřeby vody na jednu osobu, což je 46 m3/rok).

Pro rok 2019 je v obci stanovena cena stočného ve výši 77,- Kč na osobu/měsíc. Tuto částku platí všichni občané, kteří se v obci fyzicky zdržují. To znamená, že občané, kteří zde mají trvalý pobyt, ale jsou dlouhodobě mimo obec, nemusí stočné platit. Naopak občané, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale fyzicky jsou v obci, musí stočné platit.

Varianty placení stočného:

1. Přes SIPO České pošty.
2. Jednou ročně převodem na účet 4200136517/6800, variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti. Jedna osoba tedy uhradí částku 924,- Kč/rok, dvě osoby uhradí částku 1.848,- Kč/rok, atd.

Na sekretariátě OÚ Vranovice je k dispozici Dohoda o vypouštění odpadních vod z nemovitosti. Nově nahlášení plátci musí sdělit spojovací číslo z inkasního lístku při variantě placení SIPO.


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazby poplatku:

za umístění stánku, pultu, kiosku k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru a skládek zboží
u sortimentu zem.produktů, ovoce, zeleniny  5,- Kč / m2 / den
u ostatního sortimentu 10,- Kč /m2 / den
za umístění zařízení k poskytování služeb   5,- Kč / m2 / den
za umístění skládek stavebního materiálu na stavby (mimo stavby rod. domů/prováděné na základě stavebního povolení) 1,-Kč / m2 / den
za umístění skládek ostatního materiálu 1,-Kč / m2 / den
za umístění stavebního zařízení 1,- Kč / m2 / den
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
osobní automobil 500,- Kč / měsíc
nákladní aut., autobus, jiné pozemní stroje 1000,- Kč / měsíc
obytný přívěs 500,- Kč / měsíc
dvouosý přívěs 1000,- Kč / měsíc
za umístění lunaparků a jiných podobných atrakcí 10,- Kč za každý i započatý m2 a den
za umístění reklamního zařízení 500,- Kč / m2 / rok
za užívání veřejného prostranství pro kulturní s sportovní akce 1,- Kč / m2 / den
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a telev. děl 10,- Kč za každý i započatý m2 a den

Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 • akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní
 • fyzické nebo právnické osoby zajišťující výkopové práce při odstraňování havarijních situací
 • skládky stavebního materiálu na stavbu rod. domu do termínu ukončení platnosti stavebního povolení
 • akce na veřejném prostranství pořádané obcí Vranovice, nebo prováděné v jejím zájmu, na základě souhlasu obce

 


 

Poplatky ze vstupného

Sazby poplatku:
Sazba poplatku činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru, např. tanečních zábav, diskoték, plesů, estrád, společenských pořadů spojených s tancem, koncertů dechové hudby a podobně, dále z prodejních akcí a burz.

Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:

 • sportovní, kulturní a společenské akce, pořádané místními a společenskými organizacemi se sídlem v obci Vranovice
 • akce, jejichž celý výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 • akce pořádané obcí Vranovice, nebo v jejím zájmu a s jejím souhlasem

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15ti dnů ode dne pořádání akce bez vyměření. Poplatník současně předloží správci poplatku neprodané vstupenky.