Vyhledávání   
Středa 27. března 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
dovolím si touto formou připomenout, případně podat aktualizované zprávy, jak řešit případné mimořádné události. K tomuto tématu mne přivedl dotaz na webových stránkách obce, který zněl zcela jednoduše : jaké je telefonní číslo na krizový štáb obce.
Dotaz je jednoduchý, odpověď už tak jednoduchá není a zaslouží si připomenout několik základních praktických informací.
Samosprávy obcí žádné trvalé krizové štáby nemají. Zřizují se pouze ke konkrétním krizovým situacím – povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, jedná se o situace, při kterých jsou ohroženy životy obyvatel a hrozba způsobení škody na majetku obce a třetích osob. Pro naší oblast jsou asi nejlépe představitelné povodně.
Průběžné krizové řízení zajišťuje a koordinuje Jihomoravský kraj.
Základní telefonní čísla
150 HASIČI ČR
155 Záchranná služba
158 POLICIE ČR
112 Jednotné tísňové číslo

Krizovým situacím nelze vždy plně předejít, důležitá je však včasná informovanost a možnost na krizové situace se včas připravit. Včasnou SOS zprávou se dá předejít lidským neštěstím a vzniku škod na majetku. Za tímto účelem má Jihomoravský kraj zřízen již několik let Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém. Způsob přihlašování občanů do databáze pro posílání SMS zpráv v krizových situacích je zveřejněn na webové stránce: www.krizoveinfo.cz. V rámci této webové stránky má každá obec vytvořenou vlastní samostatnou webovou stránku s konkrétní informací pro občany obce.
V případě, že dojde ke konkrétní krizové situaci, je postupováno přesně dle pokynů krizového centra.
V neustálém provozu je rovněž Informační systém krizového řízení Jihomoravského kraje. Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.
V naší obci je trvale zřízena Povodňová komise. Předsedou povodňové komise je starosta obce a členy jsou: Drahomír Dofek, Jan Rohrer, Luboš Mrkvica a Miloš Kvapil. Povodňová komise je svolána starostou obce pouze v případech, kdy je vyhlášen první stupeň povodňové pohotovosti, případně při lokálním ohrožení.
Poskytnuté praktické informace jsou pro každého z nás důležité a věřím, že i pro většinu známé, přesto doufám, že je v budoucnu budeme využívat velice zřídka.

Regenerace zeleně – obec požaduje od firmy nápravu
V únorovém zpravodaji jsem se s Vámi podělil o informace o projektu Regenerace veřejných ploch. K realizaci celého projektu se musím, ač nerad, ještě jednou vrátit.
Jedním z důvodů je kvalita prováděných prací a průběh realizace. Projekt měl být dokončen následovně: k 30. 5. 2011 – výsadba stromů, keřů a parkové úpravy, k 30. 6. 2011 – stavební část (chodníky, parkoviště), k 15. 7. 2011 – dětské hřiště u cukrárny.
Jaký je výsledek? Rozpačitý.
Stavební část byla provedena v termínu se standardní kvalitou. Dětské hřiště bylo dokončeno s týdenním zpožděním v požadované kvalitě a rozsahu. Horší je to však se zelenou částí projektu. Nejen, že došlo ke zpoždění realizace, ale výsledek celého projektu naprosto znevěrohodňuje špatně odvedená práce dodavatele. Jedná se zejména o založení nových travnatých ploch. Zde se sešlo několik negativních vlivů: zpoždění u dodavatele – výsadba byla prováděna o cca měsíc později, než byl harmonogram prací. Povětrnostní podmínky – po provedené výsadbě je extrémně suché počasí. A ten poslední negativní vliv je nekvalitní práce dodavatele, která se objevuje v plném rozsahu – naprosto nedostatečné odplevelení travnatých ploch.
Výsledek je nepřijatelný a Obec Vranovice travnaté plochy nepřevzala a nepřevezme do doby odstranění vad a nedodělků. To však již nevymaže pachuť z realizace celého projektu. Zhotovitelem je společnost, která byla vybrána na základě veřejného výběrového řízení, kritériem pro výběr vítězné nabídky byla nejnižší cena a platební podmínky. Vítěz je vždy znám jakmile se otevřou jednotlivé nabídky – rozhoduje cena. Výsledek: rozpaky a potvrzení platnosti starého přísloví „nejlacinější nemusí být vždy nejlepší“.

Novou výsadbu si zloději odnášeli domů
Druhý z důvodů je lidsky těžko pochopitelný. Jedná se o zcizování nové výsadby. V průběhu celé výsadby docházelo k častým ztrátám jednotlivých kusů vysázených růží a jiných keřů. Vrcholem však bylo odcizení několika desítek růží u hřbitova. Nejedná se o jednotlivé kusy, které se „schovají“ a nikdo si toho nevšimne, ale jedná se o asi polovinu celkové výsadby.
Škody však mohou být nesrovnatelně vyšší a mohou dosáhnou řádů milionů. Na realizaci celého projektu Obec Vranovice totiž získala dotaci ve výši 1.468.971,- Kč z EU (prostřednictvím Státního fondu životního prostředí) a ve výši 104.926,- Kč přímé dotace ze Státního fondu životního prostředí. V případě, že následná kontrola zjistí nedostatky, že po ukončení projektu je projekt neúplný – chybí plánovaná výsadba, tak může dojít k velice přísným finančním postihům, které mohou vyústit až v povinnost vrácení dotačních prostředků. Včetně dalších pokut a penále. Kontroly, které jsme již absolvovali po zateplení budov ZŠ a OÚ, rozhodně nebyly formální, ale naopak byly velice důsledné a kontrolovaly se provedené práce dle jednotlivých položek rozpočtů.

I přes uvedené nepříjemnosti jsem přesvědčen, že po odstranění veškerých nedostatků a nedodělků, celý projekt dokáže svoje opodstatnění a zpříjemní život místním obyvatelům a návštěvníkům naší obce.
Všem, kteří mají ještě dovolenou před sebou přeji její krásné a spokojené prožití a těm, kteří se vracejí do pracovního procesu po již strávené dovolené, tak přeji pevné nervy. A nám všem dohromady přeji ve zbytku léta slunečné počasí.

Ing. Jan Helikar
starosta