Vyhledávání   
Čtvrtek 15. listopadu 2018
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Adresa: Kopečky, Vranovice, 691 25

Telefon: 724 523 312 Email: kellner.vladimir@tiscali.cz

Členská základna: 28 členů
(ke dni 25. 1. 2010)

Výbor:
předseda: Josef Stejskal
místopředseda: Václav Koubek
hospodář: Vladimír Kellner
finanční hospodář: Karel Marál
jednatel: Drahomír Dofek
člen výboru: Josef Dofek
člen výboru: František Dupal

 

Výměra
Honitba Vranovice – Přibice 1204,6853 ha
z toho orná půda 1126,0242 ha
lesní půda 77, 6341 ha
ostatní plochy 1,0220 ha
Část honitby Vranovice – Přibice
o výměře 671,4201 ha je bažantnice

 

Honitba Vranovice – Přibice je součástí oblasti chovu zvěře pro ohrožený druh – koroptev polní.

Hlavním posláním mysliveckého sdružení je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Myslivecké sdružení se zabývá chovem zvěře – srnec, zajíc, bažant a koroptev.

Součástí činnosti je i myslivecká kynologie.

Zhodnocení roku 2010
Myslivecké sdružení má v současné době celkem 28 členů, převážně z Vranovic, Přibic, Ivaně a jednotlivě i z dalších okolních obcí. Těch aktivních členů, schopných zapojit se do naší pracovní činnost je 19, ostatní jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku od této povinnosti osvobozeni.
Odchov bažantů
Hlavní činností sdružení je odchov bažantů a jejich následné vypouštění do přírody a samozřejmě péče o ostatní zvěř v honitbě. V uplynulém roce 2010 jsme zakoupili 1800 jednodenních bažantích kuřátek, z nichž bylo 1250 ve věku šesti týdnů přemístěno do honitby do vypouštěcích voliér. Určené skupiny členů se o ně dále staraly až do jejich úplné dospělosti. V době honů na drobnou zvěř jsme jich odlovili asi 700 kusů, ostatní, doufáme, zůstanou v přírodě pro udržení kmenových stavů.
Srnčí zvěř
Dalším hlavním druhem zvěře u nás je srnčí zvěř. Jarní normovaný stav máme stanoven na 64 kusů, ve skutečnosti je jich asi o třetinu více.V minulém roce jsme ulovili 45 kusů této zvěře, což je v podstatě výše ročního přírůstku. Snažíme se především o odstřel slabých a nemocných kusů abychom v honitbě zanechali co nejkvalitnější populaci.
Zajíci
Stavy zaječí zvěře jsou stále velmi nízké. Jarní kmenový stav v naší honitbě byl státním orgánem stanoven na 288 kusů. Abychom ho udrželi na této výši musíme mít nastaven plán lovu dosti nízko. Ulovili jsme jich celkem 133 kusů.
Černá zvěř
Černá zvěř se v honitbě nevyskytuje a tak nebyl střelen ani jeden kus.

Myslivecké sdružení hospodaří asi na 5 ha pronajatých pozemků, na nichž jsou pěstovány produkty určené k zimnímu přikrmování zvěře v honitbě a pro vytváření přirozeného krytu a klidových pásem pro veškeré živočichy. Během uplynulého krmného období bylo zkrmeno asi 30q pšenice, 10q ječmene, 10q kukuřice, 40q vojtěškového sena a 70q cukrové řepy. Další odpadové krmivo jsme získali z Agroproduktu Ivaň. Většinu jadrného krmiva jsme museli zakoupit za finanční prostředky získané prodejem zvěřiny. V poslední době nám velice pomáhají dotace obecního úřadu na podporu naší činnosti, které většinou investujeme do uhrazení polních prací, nákupu krmiv a léčiv pro zvěř.
I myslivci bojují s vandalismem
Ostatní naše činnost byla zaměřena na opravy a údržbu mysliveckých zařízení. Krmelců, zásypů, a posedů. Škoda jen, že radost z naší práce nám kazí vandalismus některých občanů. V loňském roce nám skupinka, pravděpodobně mladých lidí totálně zlikvidovala dva posedy a na jednom vytloukla skla z oken.
Dalším negativním jevem je opětovné odkládání odpadů z domácností do přírody. Zase se objevují staré pneumatiky, stavební suť, torza televizorů, počítačů a podobně. V jarních měsících se chceme opět zaměřit na úklid přírody a veškerý sebraný odpad odvézt na skládku do Žabčic. Při veškeré brigádnické činnosti odpracovali naši členové během minulého roku asi 2000 hodin.
Naše myslivecká chata je využívána také občany Vranovic za účelem rodinných oslav. V roce 2010 byla využita celkem ve dvanácti případech.
Věříme,že občané nebudou myslivce hodnotit negativně a pochopením naší činnosti přispějí ke zlepšení vzájemných vztahů.
Vladimír Kellner – hospodář MS Vranovice-Přibice